Return to site

Analiza ilościowa i jakościowa projektów finansowanych z funduszy UE, dotyczących celu tematycznego 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej zrealizowanych projektów z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, sfinansowanych z funduszy unijnych (przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 16 regionalnych programów operacyjnych). Analiza ma stanowić podstawę oceny, czy fundusze te zostały wykorzystane optymalnie z punktu widzenia celów zapisanych w Umowie Partnerstwa i innych dokumentach programowych, oraz posłużyć za punkt wyjścia do sformułowania zaleceń dotyczących wydatkowania unijnych funduszy na transformację energetyczną w przyszłości. Oferta skierowana jest do studentek i studentów administracji publicznej, ekonomii oraz ochrony środowiska, zainteresowanych zagadnieniami transformacji energetycznej.

Praca zostanie wykorzystana w działalności rzeczniczej organizacji Bankwatch, dotyczącej transformacji energetycznej

Na jakie wsparcie ze strony organizacji może liczyć student w czasie pisania pracy?

Mentoring, wskazanie źródeł danych i informacji, zapoznanie z kontekstem unijnej i polskiej polityki energetycznej

Termin opracowania tematu: czerwiec 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych tematach pojawiających się na Pracademii, wpisz swój adres mailowy poniżej i kliknij przycisk SUBSCRIBE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly