Return to site

Biblioteka jako aktor w tworzeniu innowacji społecznych na poziomie lokalnym. Otoczenie społeczno-instytucjonalne, wyzwania, dobre praktyki

Autor tematu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Interesuje nas, w jakim stopniu lokalne instytucje publiczne (tu: biblioteki) mogą być inicjatorami i partnerami w realizacji innowacji społecznych, rozumianych jako nowy (w danym środowisku) sposób rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych. Chcielibyśmy wiedzieć więcej na temat tego, jakie czynniki sprzyjają, a jakie utrudniają instytucji pełnienie takiej roli.

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Fundacja realizuje długofalowy program wspierania ok. 20 bibliotek, które w swoim środowisku chcą odegrać rolę "stref innowacji". Wnioski z pracy wykorzystamy w dalszych działaniach z tą grupą bibliotek oraz upowszechniając taki model biblioteki w sieci ok. 4000 placówek, z którymi współpracujemy.

 

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

 

Podzielimy się wynikami ewaluacji, udostępnimy kontakty do bibliotek, zachęcimy je, by wzięły udział w badaniach. Zapewniamy też możliwość spotkania, w trakcie którego przekażemy wszelkie informacje istotne z punktu widzenia doprecyzowania tematu i struktury pracy.

Termin opracowania tematu: czerwiec 2019

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly